2010. évi Hírlevél PDF Nyomtatás


Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási Társulat
2010. évi Hírlevél


A Vízitársulatok létrejötte, történelme

1807-ben I. Ferenc király szentesítette a XVII. törvénycikket, amely kimondja, hogy egy adott terület birtokosainak többségi akarata alapján vízszabályozó társulat létesíthető.
A vízitársulatok évszázados történelmük során a helyi vízrendezési, vízgazdálkodási igényeket elégítsék ki, állami pénzeszközök és a tagok által befizetett érdekeltségi hozzájárulásnak együttes fedezetével.
Az 1960-as években újjáalakult vízitársulatok fő feladata a helyi vízkár elhárítás és a belvízvédekezés lett.

2222
Folyóéri csatorna fenntartása


Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat
Elődeink nyomán Társulatunk 1972-ben jött létre, 132.000 ha érdekeltségi területen végzi közfeladatait. Működési területünk a Dél-alföldi Régióban, Csongrád megye 1/3 területét fedi le. Határai Nyugaton a Tisza folyó, Délen a Maros folyó, Keleten az országhatár és megye határ, Északon Hódmezővásárhely, Mártély és Székkutas közigazgatási határai. Központi irodánk Hódmezővásárhelyen található, de Makón is fenntartunk személyes képviseletet.

Kezelésünkben közcélú állami létesítményként 665 km belvízi, kettősműködésű és öntözőcsatorna van műtárgyaival, valamint 28 db szivattyútelep. A létesítmények értéke 1080 millió forint, melynek újraelőállítási költsége meghaladja a 10 milliárd forintot.

 


Apátfalva-Mezőhegyesi fcs.


A belvízvédelmi létesítmények rendszere, ezáltal üzemeltetésük felelőssége is több tulajdonos kezelő, üzemeltető között osztódik fel. Melyek ezek a művek és kinek a felelőssége az üzemeltetés?

  • A rendszer legalsó elemei a táblaszintű csatornák, melyek a mezőgazdasági nagyüzemek igényeihez igazodva, az üzemi melioráció során létesültek. Működtetésük jelenleg nem megoldott, tulajdonosai az 1993. II. törvény alapján a helyileg illetékes önkormányzat, ritkább esetben a földtulajdonos.
  • A rendszer középső elemét alkotják a közcélú – általában forgalomképes, állami tulajdonú – vízilétesítmények. Ezek kezelője a területileg illetékes Vízgazdálkodási Társulat. Üzemeltetésük megoldott, forrását a társulat tagsága által befizetett érdekeltségi hozzájárulás és az állami hozzájárulás képezi.
  • A rendszer felső elemét képezik a közcélú, kizárólagos állami tulajdonú belvízvédelmi művek, melyek kezelője az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Üzemeltetésük megoldott, de fenntartottsági állapotuk forráshiány miatt nem megfelelő.

Történetét tekintve Társulatunk követte a mindenkori igényeket, vállalkozóként széles körben számos vízépítési munkát tervezett és végzett: megrendelőink részére meliorációs létesítmények kiépítése, öntözésfejlesztés, belterületi vízrendezés, közcélú vízilétesítmények építése, környezetvédelmi fejlesztések megvalósítása. (Hód-Mezőgazda Zrt. - Öthalmi öntözőtelep építése, Magyar Aszfalt Zrt.- M43 autópályához kapcsolódó vízépítési munkák kivitelezése, Szeged Vízmű Zrt. – belvízelvezető csatornák karbantartása, FVM Csongrád Megyei MGSZH – belvízvédelmi szivattyútelepek üzemeltetése, Makó Polgármesteri Hivatal – belvízcsatorna áttervezése, Apátfalva Polgármesteri Hivatal – belterületi csapadékcsatorna tervezése, kivitelezése.)


A társulati tagság
A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény rendelkezik a társulati tagságról.
A vízitársulat tagjai a működési területen ingatlan tulajdonnal rendelkező, vagy ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek. Eszerint nem kell belépési nyilatkozatot tenni, hanem minden egyes földhasználó, illetve tulajdonos tagja a társulatnak a közérdek alapján.

 


Árpástói csatorna burkolás

 

A társulat legmagasabb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. A társulat intéző bizottságának elnöke köteles évente legalább egyszer a küldöttgyűlést összehívni.
A Társulatok működésének első alapelve az önkormányzatiság elve. Azaz, a Társulat legfontosabb ügyeiről az érdekelteket (tagokat) vagy azok küldötteit tömörítő küldöttgyűlésen kell dönteni. A másik alapelv a szolidaritás-közteherviselés elve, amely alapján a területileg érintettek függetlenül attól, hogy vízjárta, vagy vízkároktól nem veszélyeztetett ingatlan révén tagja a társulatnak, hozzájárulnak a közös terhek viseléséhez.
A tagok joga, többek között, hogy személyesen, képviselője, vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, kötelezettsége pedig, hogy az érdekeltségi hozzájárulást a küldöttgyűlés által megállapított mértékben és határidőre megfizesse.


Társulati hozzájárulás
2010. január 2.-án lépett hatályba a 2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról, amely törvény az érdekeltségi hozzájárulás helyett a társulati hozzájárulás fogalmát vezette be.
A társulat tagja: az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, aki, illetve amely a társulat működési területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, illetve ingatlant használ.
Társulati alap hozzájárulás: a társulat tagjainak e törvény szerinti mértékű fizetési kötelezettsége a társulati közfeladatok ellátásához. A hozzájárulás összegét a küldöttgyűlés állapítja meg. Az alaphozzájárulás hektáronkénti összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző naptári évre megállapított közcélú érdekeltségi hozzájárulás fele ( 47 §. 2 bek.), de az új törvény a társulati közfeladatok körét is kibővítette és lehetőséget biztosított arra, hogy a társulati művek körét a küldöttgyűlés saját hatáskörben bővítse.
A hozzájárulás a 2009. évi CXLIV. tv. 48. § alapján adók módjára behajtható köztartozás. Befizetések elmulasztásakor természetes személyek esetén a helyileg illetékes jegyző, jogi személyek esetén az APEH jogosult behajtásra.
A törvény 6 § (3) bekezdése értelmében, ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló ingatlan tulajdoni vagy használati joga megszűnik, vagy megváltozik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban, az okirat csatolásával bejelenteni. A hivatkozott törvény 7 §. alapján a tag részére megállapított társulati hozzájárulást annak a hónapnak az utolsó napjáig köteles megfizetni, amelyben a bejelentést megtette.
Társulatunknál az alap hozzájárulás mértéke 2010. évben 780 Ft/ha + ÁFA.
Ennek az összegnek kellene fedezetet nyújtani a társulat kezelésében lévő meghatározott létesítmény kör üzemeltetési, fenntartási, védekezési költségére.


Jogi háttér

A 2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról adja meg a keretét a jogi szabályozásnak, valamint a küldöttgyűlés által elfogadott alapszabály és a küldöttgyűlési határozatok szabják meg a társulat működését.

Társulatunk tevékenysége 2009. évben
A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat a 2009. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulást az alábbi közcélú munkákra fordította:

Belvízi művek fenntartása
2009. évben fenntartási munkákra 61.043 ezer forintot fordítottunk, melyből a meder karbantartását gyökérzónás kotrással, vagy kézi- és gépi kaszálással végeztük, a műtárgyak tisztítását szükség szerint Hódmezővásárhely és Makó kistérségekben. Továbbá a diesel valamint elektromos üzemű szivattyúk és szivattyútelepek felújítását, valamint azok energia költségét finanszíroztuk.


Makó III. csatorna burkolás


Fejlesztéseink
Társulatunk 2009. évben megkezdte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése címen kiírt és elnyert pályázat kivitelezési munkáit. 2009. évi teljesítésünk 56.299 ezer Ft.
Valamint további pályázatot adtunk be 490 millió Ft költségvetési összeggel.
Bízva abban, hogy e rövid tájékoztatóból is sikerült képet kapni a vízgazdálkodási társulat feladatairól és munkájáról ezúton is kérjük a gazdálkodók együttműködését a vízgazdálkodási közérdek minél eredményesebb megvalósításához.


Karabuka-Ugari csatorna


Figyelem!
A társulati tagság megközelítőleg 1000.- Ft/ha megtakarítást jelent a gazdálkodók számára.

Működési terület

 


 

Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat
Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 17.
Tel.: 62/242-033 Fax.: 62/242-315
Honlap: www.timavgt.hu E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Megjegyzés: Letölthető a www.timavgt.hu/cikkekhez/2010hirlevel.pdf cimről.